Allemansrätt

Lite om Allemansrätt och allemansskyldighet:

Allemansrätten ger oss rätt att ströva fritt i skog och mark, bada eller färdas över sjöar och vattendrag. Allemansrätten innebär också en skyldighet att ta ansvar och värna om den natur vi utnyttjar samt visa hänsyn mot markägare och andra människor.

Allemansrätten är ingen lag utan bygger på sedvänjor ur våra landskapslagar. I naturvårdslagens första paragraf heter det att naturen är ”tillgänglig för alla enligt allemans-rätten”. Naturvårdslagen innehåller också föreskrifter som inskränker allemansrätten. Inom ett naturreservat kan det t.ex. vara förbjudet att tälta, göra upp eld eller plocka blommor.

* Vi får plocka svamp, vildväxande bär och blommor samt nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är fridlysta och får inte plockas. Vi får inte bryta grenar eller ta näver och bark på växande träd och buskar.

* Jakt ingår inte i allemansrätten och man får heller inte röra fåglars bon och ägg. Lämna alltid djurens ungar i fred. För fiske i sjöar erfordras som regel särskilt tillstånd och fiskekort.

* Hundar skall alltid hållas under sådan uppsikt att de ej kan skada vilda djur.
Under tiden 1 mars – 20 augusti får hundar inte springa lösa i skog och mark.

* Ett dygn får vi tälta i skog och mark om det ej medför skada och sker på behörigt avstånd från boningshus. Om man tältar i grupp bör man alltid fråga markägaren om lov, liksom om man ämnar tälta flera dygn i sträck.

* Vi får gå, cykla, rida och åka skidor över annans mark, men vi får inte passera över nysådd åker, plantering eller annan mark som kan skadas. Rid inte på markerade stigar och leder eller på motionsslingor. Gå inte heller i skidspåren.

* Det är förbjudet att köra motorfordon i terrängen. På enskild väg kan en markägare, som själv underhåller vägen, förbjuda motortrafik.

* Vi får göra upp eld om det inte är minsta risk för brand. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Tag alltid reda på om allmänt eldningsförbud råder.

* Skräpa inte ned. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full sopsäck. Djur river sönder den och drar ut skräpet. Glas, kapsyler och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.