Stadgar

Stadgar för Gråbo Sportfiske och Fiskevårdsförening version 2015-12-01

 

 • 1      Ändamål och syfte
  Gråbo Sportfiske och Fiskevårdsförening är en sammanslutning av sportfiskeintresserade personer i Gråbo med omnejd. Klubben är ansluten och stödjer Riksförbundet Sportfiskarna. Föreningen har till syfte;
  Att   bidra till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.
  Att   befrämja sportfiske och fiskevård.
  Att   genom avtal med fiskerättsinnehavare bereda medlemmar i Gråbo Sportfiske             och Fiskevårsförening och allmänheten tillfälle till sportfiske.
  Att   i föreningsmedlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av                fisket och fiskevattnens rationella utnyttjande.
  Att   bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oetiska former av på fiskets.
  Att   verka för ökat fiske- och naturvett liksom respekt för andras rätt.
  Att   verka för ett gott kamratskap mellan klubb- och övriga förbunds medlemmar.
  Att   verka för ett gott samarbete med klubbar, föreningar och andra kategorier av             fiskare för att eftersträva god trivsel vid fiskevatten.
 • 2      Medlemskap
  Gråbo Sportfiske och fiskevårdsförening skall ha fyra former av medlemskap.
  1.             A-medlem
  2.             Stödmedlem
  3.             Ungdomsmedlem
  4.             Ägarmedlem

A-medlem
Inval av medlem beslutas av styrelsen. Person som blivit invald och betalat gällande inträde och årsavgift skall genomföra ett provår och delta vid minst ett arbetsmöte/uppgift samt utföra bevakningsuppdrag/fiskevärd enligt stadgarna § 14 som övriga A-medlemmar gör. Fullgör inte provmedlem uppgifterna under året beviljas inte A- medlemskap. Styrelsen har rätt att bevilja dispens i frågan. Vid utträde återbetalas inte inträdesavgiften.  A-medlem som utträder men vill återvända behöver inte betala ny inträdesavgift.
A-medlem äger full fiskerätt i alla klubbvatten enligt gällande fiskeregler.

Stödmedlem
Person som vill stödja verksamheten. Stödmedlem behöver ej betala inträdesavgift.
Får info om föreningens aktiviteter och är alltid välkommen till dessa.
Du kan växla mellan stöd och A medlem om du tidigare betalt inträdesavgiften. Stödmedlem äger begränsad fiskerätt enligt gällande fiskeregler.

Ungdomsmedlem
Är person som är från 12 år till och med 19 år.
Antalet ungdomsmedlemmar i föreningen skall uppgå till högst 50 % av A-medlemmarna. Ungdomsmedlem som fyllt 20 år blir automatiskt A- medlem. Ungdomsmedlem som blir A-medlem erhåller 10 % rabatt på inträdesavgiften per ungdomsmedlemsår.

Ägarmedlem
Ägarmedlem är den person eller organisation som äger fiskevatten och som tecknat separat avtal med föreningen om upplåtelse av fiskevatten till föreningen. Särskilt medlemskort skall utfärdas med ägarmedlem. Upplåtet fiskevatten skall antecknas på medlemskortet. Ägarmedlem äger rätt att fiska i dennes upplåtna vatten och skall följa föreningens fiskeregler. I det fallet att föreningens fiskeregler avviker från ägarmedlems fiskerätt skall särskilt avtal träffas.

 

 • 3      Rösträtt
  På årsmötet har samtliga medlemmar full rösträtt, det vill säga en röst per medlemskort. I frågor som rör förändring av stadgarna, medlemsantal och föreningens upplösning har endast A-medlem rösträtt.
 • 4      Förvaltning
  Föreningens löpande verksamhet skall förvaltas av en styrelse bestående av;
  Ordförande, kassör och minst tre ledamöter jämte minst två suppleanter. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter måste vara medlemmar. Styrelsen måste bestå av minst 51 % A-medlemmar.Ordförande väljs varje år.
  Kassör väljs varje år.
  Ledamöter väljs på två år.
  Suppleanter väljs på två år.Halva antalet ledamöter och suppleanter skall väljas vart annat år.
  Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleant går in som ledamot vid ledamotsbrist. Enkel röstövervikt gäller. Ordförandens beslut gäller vid lika röstetal.
  Föreningen tecknas var för sig av Ordföranden och kassören var för sig. Ordförande har rätt att ta ekonomiska beslut upp till 11% av ett prisbasbelopp utan styrelsebeslut mellan varje styrelsemöte. Styrelsen kan med enkel majoritet begränsa denna rätt.
  Enskild medlem har rätt att begära ut styrelseprotokoll.
 • 5      Ungdomsverksamhet
  Ungdomsmedlemmarna får bilda en egen sektion och kan välja egen styrelse. Valbar till sektionsstyrelsen är såväl medlem i sektionen samt medlem i huvudföreningen. Kassa och verksamhetsberättelse upprättas och underställs huvudföreningens kassör.
 • 6      Revision
  För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor jämte revisorsuppleant.
  Räkenskaperna avslutas per kalenderår och skall vara avlämnade till revisorerna för granskning senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna skall före årsmötet lämna revisionsberättelse till styrelsen.
 • 7      Motioner och ärenden
  Motioner och ärenden, vilka skall behandlas på årmötet, skall vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast 31 januari.
 • 8      Årsmöte
  Gråbo Sportfiske och Fiskevårdsförening skall årligen hålla årsmöte före mars månads utgång. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
  1.             Mötets öppnande
  2.             Fråga om mötets behöriga utlysande
  3.             Val av mötes ordförande, sekreterare. och 2 stycken                                                   justeringspersoner/rösträknare
  4.             Styrelsens och ungdomssektionens förvaltningsberättelser
  5.             Styrelsen och ungdomssektionens ekonomiska berättelser
  6.             Revisorernas berättelse
  7.             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  8.             Val av ordförande
  9.             Val av kassör
  10.           Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
  11.           Val av revisor jämte revisorssuppleant
  12.           Fastställande av bevakningslista
  13.           Styrelsens rapporter och verksamhetsförslag
  14.           Motioner och ärenden
  15.           Mötets avslutande 
 • 9      Kallelse till årsmöte
  Kallelse till årsmöte skall utsändas till samtliga medlemmar senast fjorton (14)  dagar före årsmötesdagen.
 • 10    Medlems påkallat årsmöte
  A- medlem kan kalla till extra årsmöte om medlemmen samlar underskrift från minst 30 % av föreningens A- medlemmar.
 • 11    Höstmöte
  Gråbo Sportfiske och Fiskevårdsförening skall årligen hålla Höstmöte före december månads utgång, där inträdes och årsavgift fastställs inför nästkommande år. Styrelsen är fri att även ta upp andra frågor under detta möte. Kallelse till höstmötet skall ske minst 14 dagar före mötesdagen.
 • 12    Stadgeändring
  Ändring av dessa stadgar kan ske genom majoritetsbeslut av två av varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Giltigt beslut kräver enkel majoritet på vartdera mötet. Mellan dessa möten skall förflyta minst en månad. Kallelse skall ske till båda mötena minst 14 dagar innan mötesdagen.
 • 13    Uteslutning
  Medlem som uppsåtligen skadar klubben syften eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara, kan av en enig styrelse uteslutas. Fråga om uteslutning för dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom fjorton dagar yttra sig i ärendet till styrelsen.
 • 14    Klubbens upplösning
  Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Giltigt beslut kräver minst 2/3-dels majoritet på vartdera mötet. Upplöses klubben skall dess tillgångar tillfalla Sportfiskarnas fiskevårdsfond. Kallelse skall ske till båda mötena minst 14 dagar innan.
 • 15    Bevakning
  Det åligger varje A-medlem att utföra bevakningsuppdrag enligt klubbens bevakningskodex och följa den av årsmötet beslutade bevakningslistan. Styrelsen äger dock rätt att under pågående verksamhetsår besluta och utföra justeringar i bevakningslistan.
 • 16    Fiskeregler
  Styrelsen har till uppgift att löpande efterse fiskereglernas utformning. Vid förändring av fiskereglerna skall styrelse anslå regelförändringen. Vid utskickandet av medlemskorten skall aktuella fiskeregler medfölja. Styrelsen har rätt att göra temporära förändringar av fiskereglerna som utlyses på anslagstavlan och hemsidan/sociala medier.